પૂર્વ ધારાસભ્ય જેવી કાકડિયા આપી પોતાની પ્રતિક્રિયા ભાજપમાં જોડાયા પછી પોતાના નિવાસસ્થાનની આપી પોતાની પ્રતિક્રિયા

June 28, 2020 12:55 PM
176
0
SHARE

ધારાસભ્ય જે વી કાકડિયા

ધારાસભ્ય જે વી કાકડિયા

જે વી કાકડિયા

ધારાસભ્ય જે વી કાકડિયા

(અભિષેક ગોંડલીયા. અમરેલી)

પૂર્વ ધારાસભ્ય જેવી કાકડિયા આપી પોતાની પ્રતિક્રિયા ભાજપમાં જોડાયા પછી પોતાના નિવાસસ્થાનની આપી પોતાની પ્રતિક્રિયા તેમણે જણાવ્યું હતું કે હાલ પોતાના કામ ન થતા હોય તેવી વ્યથા વ્યક્ત કરીને હું ભાજપમાં જોડાઇ હોય એવું પણ જણાવ્યું હતું તેરે હાથ ધારી બગસરા ખાંભાના લોકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપનો ભગવો ધારણ કરીને તેમના નિવાસસ્થાને આપી પોતાની પ્રતિક્રિયા

Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here